12 - 16 септември 1971 година в Варна

Четвъртата национална конференция по анатомия, хистология и ембриология (в архивът липсват документи за това, кога към наименованието на дружеството е прибавено "и ембриолози"; академик Хаджиолов при разговор спомена, че това е станало по негово настояване) се провежда от 12. до 16. 09. 1971 г. в гр. Варна. Научните заседания преминават в секциите: Морфология на сърцето и съдовете; Кръв и кръвотворни органи; Цитология; Хистогенеза, реактивност и регенерация на тъканите; Невроанатомия; Цитохимия и хистохимия; Ендокринология; Антропология; Лимфна система и Макроскопска анатомия.

Организационният комитет на конференцията има следния състав: Председател - проф. д-р.  В. Ванков; Секретар - доц. Е. Чакъров; Членове - акад. проф. А. Хаджиолов, проф. М. Москов, член кор. проф. Д. Каданов, проф. Д. Станишев, проф. Ж. Йорданов, проф. П. Петков, проф. И. Георгиев, проф. С.Манолов,  проф. Х. Кръстев, проф. С. Иванов, ст.н.с. В. Доков, доц. Д. Пенев; Секретарят - доц. К. Ичев, д-р. Сп. Николов и д-р. Г. Маринов.

Четвъртата конференция на дружеството преминава при отлична организация и на високо научно ниво. Разширилите се международни контакти са повлияли както начинът на нейното организиране, така и представянето на българските участници, Конференцията издига на по-високо ниво морфологичната наука у нас. В архивът няма постъпил отчет от тази конференция, поради което не беше възможно да се дадат данни за броя и националността на участниците в нея.

На организоционното събрание на дружеството се избира ново ръководство: Председател - проф. д-р. Г. Гълъбов; Зам. председатели - проф. Ж. Йорданов и проф. Х. Кръстев; Секретар  д-р. Л. Гицов; Касиер - д-р. М. Давидов и Членове - проф. И. Георгиев, проф. В. Ванков, проф. П. Петков и доц. Д. Пенев. Решено е следващата пета конференция да се проведе в София, като за председател на организационния комитет се избира проф. Г. Гълъбов. На същото организационно събрание се предлага и решава почетни членове на дружеството да бъдат избрани: академик проф. д-р. А. И. Хаджиолов (същият беше избран и за почетен председател на дружеството), член кор. проф. д-р. х.к. Д, Каданов, проф. д-р. х.к. М. Москов и проф. д-р. Д. Станишев. На това събрание отново се повдига въпросът за създаването на секции, но се решава този въпрос да бъде обсъден в по-късен период. Новоизбраното ръководство, скоро след приключването на 4-тата конференция, се заема активно с осъществяването на някои мерки, целящи организационното укрепване на дружеството. Организират се повече научни заседания. Подобрява се системата на събиране на членския внос, като в клоновете и институтите се определят отговорници, правят се предложения за присъждане на правителствени награди на членове на дружеството. Пред членовете на дружеството изнасят лекции редица изтъкнати учени от чужбина (проф. Манина, проф. Пантич, проф. Бродский, проф. Шиблер). Специално внимание ръководството обръща на подготовката на 5-тата национална конференция, за което се осъществяват тесни контакти с ръководството на СНМД. Значително се разширяват международните контакти на дружеството, като много наши представители вземат активно участие в различни значими научни прояви в чужбина.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък