25 – 28 май 1985 година в Плевен

Деветият Национален конгрес по анатомия, хистологии и ембриология с международно участие е проведен в гр. Плевен от 25. до 28. 05. 1985 г. Основни проблеми на конгреса са били: Нервна система и сетивни органи; Сърдечно-съдова сиетема; Ендокринна система; Съединителна тъкан; Цитология и хистология; Антропология и разни. Изнесени са пленарни лекции, основни лекции по предварително определена тематика и кратки лекции с подходяща обзорна проблематика, научни съобщения и е организирана постерна сесия. В работата на конгреса са взели участие 186 морфолози от НРБ и 31 от чужбина. Изнесени са 138 лекции и съобщения, от български участници и 31 от чужденци - представители от СССР, ГДР, ЧССР, Полша, Югославия, Франция, Холандия и Унгария. Конгресът допринася за по-нататъшното развитие на българската морфология и за утвърждаване на нейните успехи извън пределите на нашата страна.

На състоялото се на 25. 05. 1985 г. организационно заседане на Дружеството е избрано ново ръководство на дружеството в състав: председател - проф. Д р. В. Ванков, д.м.н.; зам. председатели - проф. д р. Х. Кръстев, д.б.н. и проф. д-р. Ив. Георгиев; секретар - ст.н. с. 1 ст. д-р. М. Давидов, д.м.н.;  секретар кисиер - д-р. В. Овчаров, д.м.н.; членове: проф. д-р. К. Ичев, д.м.н., д-р. Д. Пенев, д.м.н.; ст.н.сътр. д-р. Л. Гицов, к.б.н.; проф Ж. Йорданов, д.б.н.; проф.    д-р. К. Койчев, д,м.н.; проф. д-р. Хр. Чучков, д.м.н.. Избрана беше и контролно ревизионна комисия - проф. д-р В. Василев, д. м. н., доц. д р. Сп. Николов, д. м. н проф. д-р. Ив. Петров. На същото заседание за почетен член на нашето дружество са избрани проф. д-р. Б. Чилик (Унгария) и проф. д-р Е. Клика (ЧССР).

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък