Катедра по анатомия, хистология и ембриология

За дата на основаване на Катедрата по анатомия официално се приема 1 декември 1945г. – денят, в който в салона на кино „Балкан“ в центъра на града е изнесена първата лекция по анатомия. Основател и пръв ръководител на катедрата е проф. д-р Димитър Станишев. Роден е на 3 март 1906 г. в град Кукуш в лекарско семейство. Баща му, д-р Константин Станишев, е известен интернист. Чичо му, проф. Александър Станишев, е прочут хирург, а и единият от братята му, д-р Кирил Станишев, също става хирург. След опожаряването на Кукуш от гърците през 1913 г. седемгодишният Димитър Станишев идва пеша в София, където се преселва заедно с всичките си роднини. В столичния град получава средно образование (1924 г.) във II Софийска мъжка гимназия – полукласически отдел, а през 1932 г. завършва Медицинския факултет на Софийския университет и постъпва като редовен асистент в катедрата по анатомия. Факултетният съвет го изпраща на специализация в Германия, където от октомври 1937 г. до декември 1938 г. в Анатомическия институт към Берлинския университет обогатява анатомичната си култура и разгръща надареността си към задълбочени изследвания. Завърнал се в София, е повишен в просектор (главен асистент) при катедрата, а в 1943 г. получава званието „частен доцент“. На 20 декември 1943 г. Д. Станишев остава неразумно в дома си по време на поредната бомбардировка на София и бива затрупан под развалините на улучената сграда. Тежко ранен, но имал щастието да се озове в някаква кухина, той успява да се възстанови след поредица хирургически операции, извършени майсторски от именития му вуйчо. Вече изграден специалист, проф. Станишев е привлечен в новосъздадения през 1945 г. Пловдивски медицински факултет, за да организира и ръководи катедрата по анатомия. Той съчетава условията на следвоенните години с изискванията на медицинското образование и на тази база полага здрави основи за пълноценно обучение по анатомия и за полезна научна дейност. Страстен поклонник на функционалното, онтогенетичното и филогенетичното изясняване на устройството на човешкото тяло, той е и пионер на клиничното осмисляне на анатомичните факти. Затова чрез лекциите си, обичани много от студентите, той допринася за изграждането на правилно отношение към нещата и явленията у младежите и полага основите на клиничното им мислене. Проф. Димитър Станишев създава сплотен преподавателски колектив, когото възпитава в дух на взискателност и критичност по отношение на учебната и научната работа. От неговите ученици трима стават доценти по анатомия, двама – по хирургия и един е старши научен сътрудник. Като учен, ръководителят на катедрата по анатомия в Пловдив разгръща широка програма за проучване на „ритъма на телесния растеж и пропорциите на растящото тяло“ – проблем, свързващ морфологичната и клиничната наука. Автор на повече от 60 публикации, проф. Станишев установява поредица от закономерности в растежа и дефинитивните пропорции на тялото, обусловени от различните степени на телесната дължина. Водейки уверено своя колектив, той постига богата (по 60 показатели) характеристика на телесната метрика на българина и българката за възрастите от раждането до 23-та година. Редица клинични проблеми в анатомията са били също обект на вниманието на проф. Станишев. Написал е 3 ръководства по анатомия.

Катедрата по хистология и ембриология се създава в края на 1945 г. В периода 1945 – 1949г., нейни временни ръководители са проф. П. Николов, проф. К. Чолаков, проф. Л. Телчаров.

Първи редовен ръководител на катедрата е проф. д-р Жорес Йорданов. От 1960 г. до 1988 г. тя се оглавява от проф. д-р Иван Георгиев. От 2002 г. двете катедри се обединяват в Катедра по анатомия, хистология и ембриология с ръководител проф. д-р Георги Балтаджиев. През 2005 г. за ръководител на катедрата е избран проф. д-р Стефан Сивков, който е и неин настоящ ръководител.

В Катедрата се обучават студенти по медицина, дентална медицина, фармация, медицински сестри и акушерки, както и студенти от специалностите в Медицинския колеж. Провежда се и англоезично обучение на чуждестранни студенти по медицина и дентална медицина.

Основна цел при обучението е студентите да придобият оптимално количество знания за нормалната морфология на човешкото тяло, които да бъдат основа за клиничното им обучение. За целта е въведен диференциран подход, който насочва вниманието им върху топографски, системни и структурни характеристики на човешкото тяло, имащи значение за клиничната дейност.

В тази насока от 2012 г. е въведен свободноизбираем предмет по клинична анатомия за студенти по медицина. Лекционният курс запознава студентите с традиционните представи и съвременните достижения в науката, като използва мултимедийно представяне.

Акцентът при провеждане на практическите занятия е върху дисекцията на трупен материал. Използват се нативни органни и костни препарати, а като допълнение – макети, филмов материал и мултимедийни програми.

От 2014 г. на разположение на студентите и преподавателите е интерактивен ресурс за обучение по анатомия A.D.A.M. Interactive Anatomy Online, съдържащ дисекционна анатомия, атлас по анатомия, 3D визуализация на анатомични структури, клинични илюстрации, енциклопедия, учебни планове, тестове по анатомия.

За упражненията по микроскопска анатомия за всеки студент е осигурен микроскоп Olympus CH21 LED и необходимият комплект микроскопски препарати за самостоятелна работа.

Микроскопските учебни зали са оборудвани с плазмени телевизори, като всяко упражнение се онагледява с филми за съответните морфологични структури. Една от микроскопските зали е оборудвана със система от учебни микроскопи с микроскопска камера Olympus, която дава възможност за синхронно визуализиране на работата на всички студенти от групата и непосредствен контрол от преподавателя.

Повече за научната, учебна дейност и акедемичния състав на катедрата можете да научите тук.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък