25 – 28 май 1975 година в Пампорово

Шестата национална конференция на анатомите, хистолозите и ембриолозите се провежда в Пампорово от 25. до 28. 05. 1975 г. Съобщенията са представени в следните секции: Нервна система; Сърдечно-съдова система; Антропология; Клетъчна биология; Ендокринна система; Анатомия и рентгенова анатомия.

Организационният комитет на конференцията, справил се отлично със задачите си е бил в следния състав: Председател- проф. д-р. И. Георгиев; Отговорен секретар - доц. д-р. Сп. Павлов; Членове - акад. проф. А .Хаджиолов, член кор. проф. Д. Каданов, член кор. проф. Г. Гълъбов, проф. М. Москов, проф. И. Горанов, проф. Ж. Йорданов, проф. Д. Станишев, проф. В. Ванков, проф. П. Петков, проф. С. Манолов, проф. Х. Кръстев, проф. В. Доков, доц. Ив. Петров, доц. Гр. Карапетров, доц. К. Койчев, д-р. Д. Кабасанов, д-р. Б. Бадев; Секретарят - д-р. Ив. Недялков, д-р. Ст. Чифчийски, д-р. М. Цировски, д-р. М. Кацарски,    д-р. Ил. Киряков, д-р. П. Димова, д-р. Хр. Чолаков и д-р. Л. Попова.

Новост в организирането на конференцията е провеждането й в курорта Пампорово, където се създава обстановка на много тесен контакт между участниците. Освен това за пръв път е проведена дискусия около кръглата маса върху проблема "Съвременни проблеми на обучението по нормална морфология в медицинското образование", с модератор проф. д-р. д.м.н. В. Ванков.

В конференцията са взели участие 153 български морфолози и 39 гости от СССР, Полша,ЧССР, Югославия, ГДР, Унгария, Италия, Турция, Испания, ГФР и Франция. Конференцията в Пампорово преминава на високо научно ниво и показва, че тенденцията за издигане престижа на морфологичната наука у нас е станало трайно явление. Конференцията издига и организационната дейност на дружеството като цяло на по-високо ниво, което личи и от изказванията по време на отчетно-организационното събрание. Общото събрание избира ръководство в следния състав: Председател - член кор. проф. д-р. Г. Гълъбов; Зам, председатели - проф. В. Ванков, проф. Ж. Йорданов и проф. Х. Кръстев; Секретари - д-р. Л. Гицов и ст.н.с. д-р. М. Давидов; Касиер - д-р. Вл. Овчаров; Членове - проф. И. Георгиев, проф. В. Доков, доц. К. Койчев, доц. Ив. Петров; Ревизионна комисия - Председател - доц. Сп. Павлов и Членове - проф. Ц. Гигов и ст.н.с. д-р. Е. Запрянова. На събранието е взето решение следващата конференция да бъде проведена във Варна през 1977 г. , като проф. В. Ванков бива натоварен да оглави организационния комитет. По нареждане на МНЗ провеждането на 7-мата национална конференция е било отложено с една година.

Новото ръководство веднага се заема с изпълнение на основните си задачи. Разпространено е писмо-запитване до ръководителите на морфологични звена у нас за конкретни предложения за разнообразяване на научната дейност на дружеството. По предложение на доц. К. Койчев и ст.н.с. д-р. М. Давидов през 1977 и 1978 г. в Плевен и София е проведен курс по ензимна хистохимия и основи на електронната микроскопия, което спомага за осъществяването на по-тясна интеграция между морфолозите от различните звена. Проведени са редица заседания с разнообразна тематика, в които особено активно участие като лектори са взели член кор. проф. д-р. Д. Каданов и д-р. Й. Йорданов. Проведени са и две съвместни заседания с Дружеството по акушерство и гинекология, което се е отчело като новост в работата на дружеството. Със специално определение на председателя на дружеството член кор. проф. д-р. Г. Гълъбов, е създадена комисия в състав: проф. Ст. Манолов, проф. Х. Кръстев и ст.н.с. д-р. М. Давидов, която трябва да редактира и предложи окончателния текст на устава на дружеството (определението е с дата 25. 06. 1975 г.).

Значително нараства международния авторитет на нашето дружество. Наши специалисти участвуват в дискусиите по основаването на европейска организация на анантомите от социалистическите страни (член кор. проф. Г. Гълъбов, проф. Ст. Манолов), както и в организационната дейност на Интернационалната федерация по хистохимия и цитохимия (ст. н. с. д-р. М. Давидов). Нарастналият авторитет на българските морфолози води до предложението на ръководството на Интернационалното дружество по анантомия за организиране и провеждане на неговия 76-и Конгрес в България. Лекции пред членовете на нашето дружество са изнесени от ст.н.сътр. Туровски (Ленинград) и проф. д-р. П. Кауфман (Хамбург). Избрани са и нови почетни членове на дружеството: проф. Сапин и академик Кованов и двамата от СССР.

На заседание на ръководството на дружеството на 22. 09. 1977 г. по предложение на председателя на дружеството член кор. проф. д-р. Г. Гълъбов е прието научните прояви на дружеството да бъдат преименувани от конференции на конгреси, при запазване на поредността на проведените прояви.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък