11 - 13 юли 1967 година в Пловдив

Третата национална конференция на анатомите и хистолозите в България се провежда от 11 до 13 септември 1967 г. в гр. Пловдив. В програмата на конференцията фигурират доклади, разпределени в следните секции: Структура; Ултраструктура; Хистохимия, Хистогенеза, диференциация и реактивност; Телесен растеж, пропорции и конститутция.

Организационният комитет на Третата конференция е имал следния състав: Председател - проф. Д. Станишев; Зам. председате., проф.д-р. Д. Каданов, член кор. на БАН; Секретар - доц. И. Георгиев; Членове - акад.проф. А. Хаджиолов, проф. Г. Гьлъбов, проф. М, Москов, проф. Р. Попиванов, проф. С. Иванов, проф. Ж. Йорданов, проф. В. Ванков, доц. Е. Чакъров, доц. П. Петков, доц. Х. Кръстев, ст.н.с. В. Доков; Секретариат: доц. Сп. Павлов, доц. Г. Карапетров, д-р. И. Недялков, д-р. И. Кремиков, д-р. И. Петров, д-р. С.Чифчийски и д-р. М. Бъчварова.

В архивът на дружеството няма запазен отчет от тази конференция. Независимо от това може да се каже, че тя протича при много добра организация. Към нея са проявили интерес и не малко представители от други страни.

На отчетно-организационното събрание в Пловдив се е взело решение 4-тата конференция на дружеството да стане във Варна през 1969 г. На същото събрание е избрано ново ръководство на Дружеството в състав : Председател - акад.проф. А. И. Хаджиолов; Зам. председател - член кор. проф. Д. Каданов; Секретар - д-р. Д. Пенев; Членове - проф. М. Москов, проф. Ж. Иорданов, проф. В. Ванков, проф. И. Георгиев; допълнително като касиер е бил включен д-р. Д. Джеров.

Новото ръководство на дружеството продължава дейността си в основните три направления, като допълнително получава изключително отговорната задача да организира и проведе у нас 54-ия Конгрес на френското анатомично дружество. Поради провеждането на този конгрес от 30. 03. до 3. 04. 1969 г. в София, предвидената 4-та национална конференция е отложена за 1971 г. На конгреса на френските анантоми вземат участие повечето от членовете на нашето дружество. Самото мероприятие преминава при отлична организация и на високо научно ниво.

До провеждането на организационно събрание на нашето дружество не се е стигнало, поради което ръководството избрано в Пловдив продължава дейността си до 1971 г. В течение на четирите години ръководството е срещнало известни затруднения по отношение провеждането на заседания в клоновете и най-вече по набирането на доклади с подходяша тематика, които да предизвикат интерес в повечето от членовете на дружествот. Пред ръководството е поставян и въпросът за образуването на нови секции (по електронна микроскопия,сравнителна морфология и др.). Този въпрос е поставен и по време на организационното събрание във връзка с конференцията във Варна, но до конкретно решение не се е стигнало. Най-добре в този период са решени задачите за участието на наши представители в международните мероприятия.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък