ГЛАВА ПЪРВА

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ЦЕЛИ, ВИД НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1. (1) Българско анатомично дружество (БАД) е научно дружество на анатомите, хистолозите, ембриолозите и на други специалисти, които работят или са работили в областта на морфологичните науки.

(2) БАД се определя, като сдружение с идеална цел и е организирано и работи в частна полза и в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 2. (1) Седалището на БАД е в гр. софия, район “Триадица”, адрес: ул. “Здраве” № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология при Медицински факултет на Медицински университет – София.

(2) Наименованието, седалището, адресът и данните за регистрацията на БАД, включително Булстат номер, се изписват върху всяко писмено изявление на сдружението.

Чл. 3. (1) БАД има следните основни цели:

 1. Да развива морфологичните науки в техния цялостен обхват, като стимулира и подпомага обучението и научното израстване на специалистите в областта на морфологичните науки.
 2. Да подкрепя и развива връзките със сродни международни и национални дружества и научни институти от целия свят, както и с други научни дружества в България.
 3. Да осъществява връзка с държавни и обществени организации, чиято дейност може да подпомогне работата на дружеството и да популяризира постиженията на морфологичната наука.
 4. Да осъществява редовни контакти със Съюза на научните медицински дружества и със Съюза на учените в България.
 5. Да привлича общественото внимание и интерес към научните изследвания в областта на морфологичната наука.

(2) БАД може да създава клонове в различни градове на страната, както и към всеки клон секции по тесни специалности. Минималният брой членове за образуването на клон се определя на 10 души.

(3) БАД е сдружение с идеална цел и е основано за неопределен срок.

(4) С дейността си БАД не може да изпълнява политически поръчки на партии и не допуска съществуването в нейните организации на структури, които изпълняват задачи на политически партии и движения.

Чл. 4. За осъществяване на основните си цели БАД изпълнява следните основни дейности:

 1. Разработва рамкова програма за научно-фундаментални и научно-приложни изследвания с общонационално и регионално значение в областта на морфологичните науки.
 2. Предлага на съответните научни и учебни медико-биологични институции, негови специалисти да участват в изпълнението на различни държавни и частни научни проекти (включително международни).
 3. Привлича за участие в своята дейност изтъкнати учени, както и учени от по-младите поколения.
 4. Организира изследователски колективи на функционален принцип и оказва съдействие на тяхната дейност.
 5. Предлага на Министерството на образованието и науката, и на Министерството на здравеопазването свои представители за включване в състава на научните комисии на университетите и националните фондове.
 6. Организира научни форуми с международно участие за демонстрация и защита на научната продукция  от научните колективи.
 7. Организира и осъществява международни научни връзки и сътрудничество със сродни организации в чужбина.

 

ГЛАВА ВТОРА

ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКО АНАТОМИЧНО ДРУЖЕСТВО

Чл. 5. (1) Членове на БАД могат да бъдат специалисти с висше образование, които работят или са работили в областта на морфологичните науки, както и специалисти, които имат значителни и доказани постижения в областта на медицинската наука.

(2) Членството в БАД става по лична молба или по покана и предложение на Председателя на съответния клон или секция, а също и на Председателя на Управителния съвет на сдружението.

(3) При лично желание за членуване, молбата за членство се подава до Председателя на съответния клон или секция, като след положително решение се уведомява Управителния съвет.

(4) Поканените за членове на БАД удостоверяват и писмено желанието си за членство в сдружението.

(5) Зачисляването на членове на поканените и изявилите желание лица става с решение на Председателя на съответния клон или секция на БАД.

(6) Официалното приемане на новите членове става на заседание на Общото събрание.

Чл. 6. Управителният съвет се отчита пред Общото събрание на БАД за броя на редовните членове с платен членски внос, за броя на нередовните членове с неизплатен членски внос, както и за броя на почетните членове.

Чл. 7. За членове на БАД могат да бъдат приемани и чуждестранни учени, които може и да не са български граждани и имат големи научни приноси и особени заслуги към българската медицинска наука и за развитието на научното медицинско сътрудничество с България.

Чл. 8. (1) БАД има два вида членове: редовни и почетни.

 1. Редовни членове на БАД могат да бъдат български или чуждестранни учени, работещи или работили в областта на морфологичните науки.
 2. Редовните членове имат следните права:

а) Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на дружеството.

б) Да избират и да бъдат избирани като делегати на национални и международни научни прояви.

в) Да правят предложения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на БАД.

г) Редовните членове могат да членуват и в други научни организации.

3. Редовните членове имат следните задължения:

              а) Да участват активно в дейността на дружеството, като посещават редовно научните сбирки и изнасят пред тях съобщения и доклади.

              б) Да плащат редовно членския си внос и да участват в заседанията на Общото събрание.

4. Редовното членство може да се прекрати по искане на лицето, след подаване на писмена молба до Председателя на Управителния съвет, чрез Председателя на съответния клон или секция. Неизплащането на членския внос до края на следващата година, също води до прекратяване на членството (освобождаване от членство).

5. За прекратяване на членство по различни други причини Управителният съвет приема решение с обикновено мнозинство.

6. За почетни членове се избират български или чуждестранни учени със съществени заслуги към морфологичните науки или с приноси за развитието на българската морфология. Предложението за почетно членство се прави от Председателя на Управителния съвет, пред Управителния съвет на БАД. Предложеният кандидат се счита за избран, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите членове на Общото събрание. Почетните членове получават дипломи за почетно членство, не плащат членски внос и други вноски за участие в прояви организирани от БАД. Почетните членове участват в дейността на БАД като посещават научните сбирки и изнасят пред тях съобщения и доклади. Почетното членство може да се прекрати по искане на лицето, след подаване на писмена молба до Управителния съвет.

Чл. 9. Всеки редовен член на БАД заплаща годишен членски внос, който се определя от Управителния съвет и одобрява от Общото събрание.

Чл. 10. Необходимите средства за осъществяване на дейността на БАД се набират от членски внос, дарения, спонсори, субсидии от други организации и вноски от провеждане на научни прояви.

Чл. 11. При дейността на БАД и финансовите операции не се формира и не се разпределя печалба.

             

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 12. Ръководните органи на управление на БАД са:

 1. Общо събрание (конгрес);
 2. Управителен съвет;
 3. Председател на управителния съвет (Председател на БАД);
 4. Изпълнителен съвет;
 5. Ревизионна комисия.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 13.  Общото събрание се състои от всички редовни членове на БАД.

Чл. 14. Общото събрание е висш ръководен орган на управление на БАД.

Чл. 15. Общото събрание има следните функции:

 1. Приема, изменя и допълва устава на БАД;
 2. Определя броя, избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Ревизионната комисия;
 3. (1) Избира измежду избраните членове на Управителния съвет председател, заместник-председатели, секретар, касиер и други членове, чиито брой се определя от съответното изборно Общо събрание.

(2) Членовете на Управителния организират в делови ред изпълнението на решенията на Общото събрание и изпълняват други възложени и текущи задачи;

 1. Определя научната доктрина на БАД;
 2. Приема програмата за международната дейност на сдружението;
 3. Утвърждава бюджета на сдружението и плана за неговото разпределение;
 4. Приема годишните отчети за научната и финансовата дейност;
 5. Взема решения за учредяване и номиниране на награди;
 6. Взема решения по други важни въпроси;
 7. Създава нови клонове и секции или закрива недействащи такива;
 8. Избира редовни членове на БАД;
 9. Утвърждава мястото и датата на следващото Общо събрание (конгрес).

Чл. 16. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет или по искане на една трета от неговите редовни членове, по реда на чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 17. Заседанията на Общото събрание са редовни ако на тях присъстват най-малко половината от редовните му членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе като  редовно, колкото и членове да присъстват..

Чл. 18. (1) Всеки редовно-представен член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите редовно-представени членове, а за изменение и допълнение на устава и за преобразуване и прекратяване на сдружението решенията се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите редовно-представени членове.

(3) При гласуването и приемането на решения от Общото събрание се спазват разпоредбите на чл. 28 и 29 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел относно решаването на въпроси на роднини на членове на Общото събрание, на юридически лица, с които член на Общото събрание е свързан и по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Чл. 19. Общото събрание се ръководи по право от Председателя на УС на БАД или от председател на Общото събрание и секретар-протоколист, които се избират с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието редовни членове.

Чл. 20. (1) Председателят на Общото събрание се избира от самото общо събрание за всяко заседание.

1. Ръководи заседанията на общото събрание;

2. Докладва дневния ред на заседанието, така както е бил оповестен в поканата за свикване;

3. Подписва приетите от Общото събрание протоколи и решения.

(2) Секретарят-протоколист води протокол на заседанието, подпомага председателя на Общото събрание в неговата работа и изпълнява възложените от него задачи.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 21. (1) Управителният съвет се състои от минимум 9 члена.

(2) За членове на УС се избират само редовни членове на БАД.

(3) Членовете на УС се избират от Общото събрание с мнозинство повече от половината от присъстващите членове за срок от четири години, за не повече от два последователни мандата.

 

Чл. 22. Управителният съвет:

    1. Ръководи цялостната дейност на сдружението между заседанията на Общото събрание.

    2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

    3. Разпорежда се с имуществото при спазване изискванията на Устава.

    4. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на БАД, организира дейността на сдружението и носи отговорност за нея, взема решения и изпълнява задължения, които по закон или съгласно Устава не спадат към правата на друг орган.

    5. Разпространява информация за научни прояви у нас и в чужбина.

    6. Разглежда отчети за участия в международни прояви.

    7. Представя на Общото събрание за утвърждаване предложения за нови членове и приемане на  решения за прекратяване на членство.

    8. Взема решения за финансова подкрепа на членове на сдружението за участието им в научни прояви.

    9. Взема решения за организирането на конференции, симпозиуми, научни и работни срещи и сесии, както и за свикване на извънредно Общо събрание (Конгрес) на сдружението.

 1.  Награждава и подпомага участието в научни прояви на свои членове, показали активна организационна и научна дейност.
 2.  Определя и актуализира членския внос на дружеството за всяка година, като изплащането му трябва да става най-късно до 31 май на годината за която се дължи.

Чл. 23. Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите, като се спазват всички разпоредби на чл. 32 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР НА БАД

Чл. 24. За председател на БАД се избира изтъкнат български учен, който е редовен член на БАД, за срок от четири години. Председателят на БАД е и председател на УС.

Чл. 25. Председателят на БАД:

    1. Представлява БАД пред трети лица в страната и чужбина.

    2. Организира бюджетната и финансова дейност на БАД в съответствие с решенията на Общото събрание;

    3. Организира и ръководи с помощта на Управителния съвет изпълнението на общо-академичните задачи на сдружението;

    4. Сключва договори с научни институти и училища в страната и в чужбина, по които БАД е страна;

    5. Изпълнява други задачи възложени му от Общото събрание и Управителния съвет.

Чл. 26. (1) Заместник-председателят, касиерът и секретарят на БАД се избират при условията и реда за избор на председателя на БАД и съответно го подпомагат в изпълнение на неговите правомощия.

(2) Председателят, заместник-председателя, секретарят и касиерът съставляват Изпълнителен съвет, който движи и решава оперативно всички организационни въпроси.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА БАД и ФИНАНСИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 27. (1) Ревизионната комисия се състои от трима члена, които се избират от Общото събрание за срок от три години.

(2) Ревизионната комисия наблюдава и контролира правилното използване на материалните и финансовите средства на сдружението и представя за това съответен отчетен доклад пред Общото събрание (конгреса).

ФИНАНСИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. (1) Приходите на БАД са от членски внос, лихви от влоговете на Дружеството, суми получени от вноски при провеждане на научни прояви, помощи от други организации, субсидии, спонсорство и други.

(2) Разходите са за провеждане на научни прояви, заплащане на поканени лектори, финансово подпомагане на активни членове в научни прояви, награди, пощенски и телефонни разходи и други, в случаи, че има протоколно решение на Изпълнителния съвет прието с обикновено мнозинство, като в случай на равенство гласът на председателя е решаващ.

ГЛАВА ПЕТА

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. Прекратяването на БАД като юридическо лице с нестопанска цел се извършва с решение на Общото събрание, прието с мнозинство от две трети от присъстващите редовни членове, или с решение на Софийския градски съд, на основанията, условията и по реда на чл. 13-16 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 30. БАД има емблема и печат, които се утвърждават от Управителния съвет.

Чл. 31. За всички неуредени въпроси в този Устав се прилагат съответните разпоредби на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ПЕЧАТЕН ОРГАН

Чл. З2. БАД има печатен орган, списание Acta Morphologica et Anthropologica, и електронен сайт.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. (1) Този устав влиза в сила след приемането му от Общото събрание на БАД и утвърждаването (вписването) му от Софийския градски съд, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Този Устав е приет на 24.09.1993г. от учредителното събрание на сдружението и с провеждането на Общото събрание (21-ви конгрес) на БАД, се счита за изменен и допълнен.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък