1 - 4 юли 1965 година в София

След усилена подготвителна работа между 1 и 4 юли 1965 г. в София се провежда "Втора конференция на анатоми и хистолози".

В Организационния комитет на конференцията са включени: Председател: член кор. проф. Д. Каданов; Главен секретар: проф. д-р. Г. Гълъбов; Членове: акад. А. И. Хаджиолов, проф. Р. Попиванов, проф. М. Москов, проф. Д. Станишев, проф. С. Иванов, проф. Н. Йорданов, доц. Л. Георгиев, доц. В. Ванков; Секретарят: ст.н.сътр. В. Доков, ст.н.сътр. С. Манолов, д-р. Ц. Гигов, д-р. Д. Пенев, д-р. Ц. Данов, д-р. С. Мутафов, д-р. Л. Гицов и д-р. Д. Джеров. На конференцията са взели участие около 80 морфолози от нашата страна и около 80 чуждестранни гости от 13 страни (СССР, Румъния, Югославия, Полша, ЧССР, ГДР, Унгария, Франция, Италия, Швейцария, Испания, Белгия, САЩ). Основната проблематика на конференцията е била в областта на невроморфологията; хистогенеза, диференциация и реактивност на тъканите и органите; конституция и антропология; сърдечно-съдова и лимфна система; двигателен апарат; ендокринни жлези и сетивни органи. Общо са били изнесени 170 научни съобщения. Разнообразната проблематика е дала възможност да бъдат включени широк кръг участници с различни научни интереси. В отчетните документи за конференцията се дава следната оценка: "......... втората национална конференция на нашето дружество премина на много добро организационно ниво и изигра основната си роля да представи постиженията на нашата морфологична наука и да даде на българските морфолози да обменят опит и установят връзки с голям брой научни работници от чужбина".

На 4. 7. 1965 г. се е състояло организационно заседание на дружеството при дневен ред: 1. Доклад за състоянието на морфологията и нейните задачи, изнесен от член кор. проф. Д. Каданов. 2. Отчет за дейността на ръководството и 3. Избор на ръководство. На това заседание мнозинството от присъствуващите с особена загриженост обсъждат организационното състояние на дружеството, както и състоянието и перспективите на морфологичната наука у нас. Събранието взема решението Конференциите в бъдеще да се провеждат през 2 години, като следващата 3-та конференция да се проведе в гр. Пловдив под председателството на проф. Д. Станишев.

След успешното приключване на втората конференция новоизбраното ръководство си поставя основно три задачи: 1. Да организира научната дейност на дружеството, чрез периодично провеждане на научни заседания в клоновете (междувременно е образуван и клонът в гр. Варна - началото на 1965 г., което е отразено в една чернова, подготвена във връзка с доклад за дейността на дружеството за 1965 г.); 2. Да обсъжда и прави предложения пред МНЗСГ за участие на наши учени в международни научни прояви, както и на други въпроси свързани със живота на дружеството; 3. Подпомагане на организационния комитет по организирането и провеждането на 3-тата национална конференция в Пловдив.

Трябва да отбележим, че тези три точки стават ръководни в работата на всички ръководства на дружеството в по-късните периоди. Освен в изпълнението на тези три основни задачи, ръководството е участвувало в изработването на плана на издателството "Медицина и физкултура", както и по определяне на участвуващите от страна на дружеството представители в редакционната колегия на списание "Съвременна медицина и морфология". Независимо от редица организационни трудности, за периода от 2 години и 3 месеца, изтекъл между втората и третата национални конференции, дружеството укрепва като действена организация на българските морфолози.

За винаги актуална инфомация се абонирайте за нашия пощенски списък